Ψάχνει για ..."καρατέκα" η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση του Ωραιοκάστρου

Κυριακή, 10 Δεκέμβριος 2017 08:52

Την ανάγκη υπηρεσιών υπαλλήλου ο οποίος να γνωρίζει ...πολεμικές τέχνες(!) "έχει ανάγκη" η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση του δήμου Ωραιοκάστρου, σύμφωνα με απόφαση του ΔΣ της ΔΗΚΕΩ που αναρτήθηκε πρόσφατα στη διαύγεια. 

Τόσο ο πρόεδρος Ηλ. Ζιακούλης όσο και όλα τα παρόντα μέλη που έλαβαν μέρος στη συνεδρίαση της 29ης Νοεμβρίου (Ζιακούλης Ηλίας, Λοκοβίτης Νικόλαος, Τσολάκης Γεώργιος, Βαμβάκη – Λιπατέ Χριστίνα, Αγγέλου Σωτήριος, Παπάζογλου Δοξάκης, Ίννου Στέλλα, Μίντη Μαρία και Κουφουνάκης Μιχαήλ) και για χάρη της πλήρους υποστήριξης των βαθύτερων αναγκών της Δημοτικής Επιχείρησης, συμφώνησαν να προχωρήσουν στην ενίσχυση της ΔΗΚΕΩ με τέσσερις εργαζόμενους. Έναν υδραυλικό, δύο καθαρίστριες και έναν ακόμα εργαζόμενο που να γνωρίζει... Πολεμικές Τέχνες! (φώτο)

 Όπως αναφέρει λοιπόν το συγκεκριμένο ΔΣ «Η ΔΗ.Κ.Ε.Ω έχει ανάγκη για τέσσερις (04) εργαζόμενους με ειδικότητα, πολεμικών τεχνών(1), υδραυλικού(1), καθαριστριών(2)» 

Η υποβολή των αιτήσεων που υπαβάλλονται στον Ο.Α.Ε.Δ. (εγκρίνονται από ΔΗΚΕΩ) που εφαρμόζει πρόγραμμα επιχορήγησης νέων θέσεων εργασίας για απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών. Οι ωφελούμενοι είναι άτομα ηλικίας 55-67 ετών, εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών. Η διάρκεια του προγράμματος ορίζεται στους 12 μήνες με δυνατότητα επέκτασης για άλλους δώδεκα μήνες, εφόσον η επιχείρηση το...επιθυμεί.

 

.....................................

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΚΕΩ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της αριθμ 11/2017 συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της
Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Ωραιοκάστρου (ΔΗ.Κ.Ε.Ω.)
Αριθ. Απόφ.46/2017

Περίληψη

1. Συζήτηση – λήψη απόφασης για την υποβολή αιτήσεων στον Ο.Α.Ε.Δ. για ένταξη
στο πρόγραμμα «Ειδικό τριετές Πρόγραμμα προώθησης της απασχόλησης με
επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών για την πρόσληψη 2.300 ανέργων
Ατόμων με Αναπηρίες ΑμεΑ, Απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες,
Αποφυλακισμένων, Νεαρών Παραβατικών Ατόμων ή Νεαρών Ατόμων που
βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο και πρόγραμμα επιχορήγησης 50 θέσεων
Εργονομικής Διευθέτησης του χώρου εργασίας για Άτομα με Αναπηρίες (ΑμεΑ)»
και έγκριση Δύο (02)θέσεων εργασίας."

2. Συζήτηση – λήψη απόφασης για την υποβολή αιτήσεων στον Ο.Α.Ε.Δ. για ένταξη
στο πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων φορέων και οργανισμών του
δημοσίου τομέα, όπως αυτός ορίζεται από το άρθρο 51 του ν.1892/1990 και
επιχειρήσεων τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού
του.ν.3852/2010 που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα για απασχόληση
μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών και έγκριση τεσσάρων (04) θέσεων
εργασίας.

Στο Παλαιόκαστρο του Δ. Ωραιοκάστρου και στα γραφεία της ΔΗ.Κ.Ε.Ω. σήμερα
την 29 Νοεμβρίου του έτους 2017,ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 17.00 μ.μ.,
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δ.Σ. της επιχείρησης μετά την υπ' αριθμ.
πρωτ.1539/23-11-2017 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα
στα μέλη του Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρ.3 της 43254/31-7-07 απόφασης ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α(ΦΕΚ
1492/Β/17-8-07). Στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο
έντεκα μελών βρέθηκαν παρόντα εννιά , δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ζιακούλης Ηλίας , Πρόεδρος
2. Λοκοβίτης Νικόλαος , Αντιπρόεδρος
3. Τσολάκης Γεώργιος μέλος 1. Λαζαρίδης Γεώργιος
4. Βαμβάκη – Λιπατέ Χριστίνα ,μέλος 2 . Παπακώστας Χαράλαμπος
5. Αγγέλου Σωτήριος ''
6. Παπάζογλου Δοξάκης ''
7. Ίννου Στέλλα ''
8.Μίντη Μαρία ''
9. Κουφουνάκης Μιχαήλ ''

Την τήρηση των πρακτικών έκανε η υπάλληλος Πλιούση Θεοπούλα.
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως και εισηγούμενος το πρώτο θέμα
εκτός της ημερησίας διάταξης είπε ότι :

1. Ο Ο.Α.Ε.Δ. εφαρμόζει πρόγραμμα επιχορήγησης νέων θέσεων εργασίας, για άτομα
με αναπηρίες. Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε τριάντα έξι (36) μήνες.
Μετά τη λήξη της επιχορήγησης οι επιχειρήσεις δεσμεύονται να διατηρήσουν το
προσωπικό για δώδεκα (12) μήνες ακόμα. Ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το ποσό
που αντιστοιχεί στις ασφαλιστικές εισφορές, όπως παρακάτω υπολογίζεται κατ'
έτος, για όλους τους κλάδους κύριας ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και της επικουρικής
ασφάλισης του ΕΤΕΑΜ, καθώς και στις ασφαλιστικές εισφορές, εκείνων που το ΙΚΑ
εισπράττει ή συνεισπράττει υπέρ Φορέων και Κλάδων Κοινωνικής Ασφάλισης.
Επίσης, ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται επιπλέον το ποσό που αντιστοιχεί στις
ασφαλιστικές εισφορές των δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα και των επιδομάτων
αδείας, για τους μήνες που αυτά καταβάλλονται. Ως βάση για τον ποσοστιαίο
υπολογισμό των ανωτέρω ποσών επιχορήγησης λαμβάνονται οι πραγματικές
ακαθάριστες αποδοχές των εργαζομένων/επιχορηγουμένων που αντιστοιχούν μέχρι του
ύψους του κατώτατου βασικού μισθού, όπως ορίζεται κάθε φορά από την ΕΓΣΣΕ. Το ποσό
επιχορήγησης υπολογίζεται σε ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) επί των ασφαλιστικών
εισφορών (εργοδοτών και εργαζομένων) που αντιστοιχούν στην πλήρη ή μερική
απασχόληση και για τα τρία έτη από την κάθε πρόσληψη και αποδίδεται μέσω της
χρέωσης του αλληλόχρεου λογαριασμού ΙΚΑ-ΟΑΕΔ και της αντίστοιχης πίστωσης του
λογαριασμού του εργοδότη, εκτός του ποσού επιχορήγησης, που αντιστοιχεί σε
ασφαλιστικές εισφορές των λοιπών επικουρικών ταμείων, το οποίο καταβάλλεται
απευθείας στην επιχείρηση.
Το πρόγραμμα διαρκεί τέσσερα χρόνια. Η επιχορήγηση από τον ΟΑΕΔ δίδεται για
3 τρία χρόνια, ενώ τον 4ο χρόνο δεν υπάρχει επιχορήγηση.
Η ΔΗ.Κ.Ε.Ω . έχει ανάγκη για δύο (02) εργαζόμενους, έναν υπάλληλο γραφείου ΔΕ με
ειδικότητα χρηματιστηριακών εργασιών από Δημόσιο ΙΕΚ και έναν υπάλληλο γραφείου ΔΕ
ή ΤΕ ή ΠΕ., που μπορούν να καλυφθούν από δικαιούχους του συγκεκριμένου
προγράμματος, τόσο λόγω της ύπαρξης της επιχορήγησης, που καλύπτει σημαντικό
ποσοστό των αμοιβών του εργαζομένου, όσο και για κοινωνικούς λόγους και για
αποκατάσταση ατόμων με αναπηρίες που δεν έχουν ευκαιρίες στην αγορά εργασίας.
Προτείνεται να κατατεθούν αιτήσεις στον Ο.Α.Ε.Δ. για την έγκριση από μέρους του, των
δύο (02) ανωτέρω θέσεων.

2. Ο Ο.Α.Ε.Δ. εφαρμόζει πρόγραμμα επιχορήγησης νέων θέσεων εργασίας για
απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών .Οι ωφελούμενοι είναι
άτομα ηλικίας 55-67 ετών ,εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ για
χρονικό διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών. Η διάρκεια του προγράμματος ορίζεται
στους 12 μήνες με δυνατότητα επέκτασης για άλλους δώδεκα μήνες ,εφόσον η
επιχείρηση το επιθυμεί .Ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το 50% του μηνιαίου
μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους του ωφελούμενου με ανώτατο όριο τα
600,00 ευρώ.
Η ΔΗ.Κ.Ε.Ω . έχει ανάγκη για τέσσερις (04) εργαζόμενους με ειδικότητα πολεμικών
τεχνών(1), υδραυλικού(1), καθαριστριών(2)
Καλείται το Δ.Σ. να αποφασίσει:
Ν α εγκρίνει τις υποβολές αιτήσεων στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού
Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), για τη συμμετοχή της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης
Δήμου Ωραιοκάστρου στα ανωτέρω προγράμματα.
Τα μέλη του ΔΣ αφού άκουσαν τον πρόεδρο ,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Την υποβολή αιτήσεων στον Ο.Α.Ε.Δ. για ένταξη στο πρόγραμμα
«Ειδικό τριετές Πρόγραμμα προώθησης της απασχόλησης με
επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών για την πρόσληψη 2.300
ανέργων Ατόμων με Αναπηρίες ΑμεΑ, Απεξαρτημένωναπό
εξαρτησιογόνες ουσίες, Αποφυλακισμένων, Νεαρών Παραβατικών
Ατόμων ή Νεαρών Ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο και
πρόγραμμα επιχορήγησης 50 θέσεων Εργονομικής Διευθέτησης του
χώρου εργασίας για Άτομα με Αναπηρίες (ΑμεΑ)» και έγκριση Δύο
(02)θέσεων εργασίας."

2. Την υποβολή αιτήσεων στον Ο.Α.Ε.Δ. για ένταξη στο πρόγραμμα
επιχορήγησης επιχειρήσεων φορέων και οργανισμών του δημοσίου
τομέα, όπως αυτός ορίζεται από το άρθρο 51 του ν.1892/1990 και
επιχειρήσεων τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού
του.ν.3852/2010 που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα για
απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών και έγκριση
τεσσάρων (04) θέσεων εργασίας.

Η απόφαση αυτή πήρε τον αρ 46/2017
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΤΥΠΟ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Δημοφιλή Άρθρα

Διχαστική δήλωση Αστ. Γαβότση: «Βάρδα και μη βγει δήμαρχος από το Ωραιόκαστρο»

Διχαστική δήλωση Αστ. Γαβότση: «Βάρδα και μη βγει δήμαρχος από το Ωραιόκαστρο» Στον φανατισμό και στη διχόνοια φαίνεται να επενδύει προεκλογικά ο δήμαρχος Ωραιοκάστρου, Αστέριος Γαβότσης, όπως έδειξε τουλάχιστον με τον λόγο…

Κυριακή, 15 Ιούλιος 2018

Ο Παντελής Τσακίρης επανέρχεται δηλώνοντας "παρών" στις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές

Ο Παντελής Τσακίρης επανέρχεται δηλώνοντας "παρών" στις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές Με βιντεοσκοπημένο μήνυμα επέλεξε να κάνει γνωστή την επάνοδό του (μετά 7 χρόνια) στον αυτοδιοικητικό στίβο ο πολιτευτής της Ν.Δ,…

Παρασκευή, 29 Δεκέμβριος 2017

Έτσι θα είναι το Ενεργειακό σκέπαστρο στο Κονταξοπούλειο Αθλητικό Κέντρο

Έτσι θα είναι το Ενεργειακό σκέπαστρο στο Κονταξοπούλειο Αθλητικό Κέντρο Ψηφιακές εικόνες από το Ενεργειακού τύπου στέγαστρο που προτίθεται να κατασκευάσει η διοίκηση του δήμου προκειμένου να «κλείσει» το δημοτικό…

Σάββατο, 23 Ιούνιος 2018

Απάθεια δημάρχου για τις νέες τιμές ζώνης που «καίνε»

Απάθεια δημάρχου για τις νέες τιμές ζώνης που «καίνε» ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ "Η αδιάφορη αλλά συνάμα παθητική στάση του δημάρχου Ωραιοκάστρου με σκοπό την αποφυγή των ευθυνών του ή των…

Πέμπτη, 28 Ιούνιος 2018

'Αλλα λέει ο δήμαρχος, άλλα λένε οι αποφάσεις;

'Αλλα λέει ο δήμαρχος, άλλα λένε οι αποφάσεις; Την περασμένη Τρίτη 20-3-2018, δηλαδή χθες, ο Δήμαρχος Ωραιοκάστρου Αστέριος Γαβότσης, εξέδωσε δελτίο τύπου με διευκρινήσεις όσον αφορά την εις…

Τετάρτη, 21 Μάρτιος 2018

Μαζί τα έπιναν Γαβότσης - Καρασαββίδης σε ταβέρνα στον Λαγκαδά

Μαζί τα έπιναν Γαβότσης - Καρασαββίδης σε ταβέρνα στον Λαγκαδά Μακριά από το Ωραιόκαστρο, σε μεζεδοπωλείο του δήμου Λαγκαδά, βρέθηκαν το μεσημέρι του Σαββάτου και συνέφαγαν μαζί ο δήμαρχος Ωραιοκάστρου…

Σάββατο, 14 Απρίλιος 2018

Κύλιση στην Αρχή